تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید تی شرت مردانه
تی شرت مردانه جوکر واکین فینیکس
تی شرت مردانه جوکر واکین فینیکس
عاطی گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ارباب حلقه ها -23
تی شرت مردانه ارباب حلقه ها -23
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تانوس - 1
تی شرت مردانه تانوس - 1
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تام و جری - 1
تی شرت مردانه تام و جری - 1
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ریک و مورتی - 14
تی شرت مردانه ریک و مورتی - 14
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه بستنی خوشمزه
تی شرت مردانه بستنی خوشمزه
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 10
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 10
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه  سوپر ماریو - 6
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 6
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 5
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 5
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه هلو کیتی و دوستان - 63
تی شرت مردانه هلو کیتی و دوستان - 63
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه جوکر - 12
تی شرت مردانه جوکر - 12
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه مینیون‌ها - 1
تی شرت مردانه مینیون‌ها - 1
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 26
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 26
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 24
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 24
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 23
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 23
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 22
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 22
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 21
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 21
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 20
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 20
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 19
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 19
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 18
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 18
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 17
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 17
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 16
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 16
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 15
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 15
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 14
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 14
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 13
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 13
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 12
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 12
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 11
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 11
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 10
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 10
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 9
تی شرت مردانه سیمپسون ها - 9
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون - 8
تی شرت مردانه سیمپسون - 8
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون - 7
تی شرت مردانه سیمپسون - 7
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون - 6
تی شرت مردانه سیمپسون - 6
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون - 5
تی شرت مردانه سیمپسون - 5
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون - 3
تی شرت مردانه سیمپسون - 3
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سیمپسون - 2
تی شرت مردانه سیمپسون - 2
مایا گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 19
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 19
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 18
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 18
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 17
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 17
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 16
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 16
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 15
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 15
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 14
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 14
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 13
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 13
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 12
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 12
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 11
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 11
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 10
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 10
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 9
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 9
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 8
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 8
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 7
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 7
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 6
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 6
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 5
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 5
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 4
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 4
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 3
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 3
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 2
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 2
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه رد دد ریدمپشن - 11
تی شرت مردانه رد دد ریدمپشن - 11
مایا گالری
۵۸۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه رد دد ریدمپشن - 10
تی شرت مردانه رد دد ریدمپشن - 10
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه عاشقانه - 29
تی شرت مردانه عاشقانه - 29
مایا گالری
۵۵۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه امینم - 12
تی شرت مردانه امینم - 12
مایا گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه لوگو متالیکا
تی شرت مردانه لوگو متالیکا
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه metallica logo
تی شرت مردانه metallica logo
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه pink floyd band
تی شرت مردانه pink floyd band
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه بازی تاج و تخت - 15
تی شرت مردانه بازی تاج و تخت - 15
مایا گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه انیمه وان پیس
تی شرت مردانه انیمه وان پیس
عاطی گالری
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه مورتال کمبت - 19
تی شرت مردانه مورتال کمبت - 19
مایا گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه توکیو غول - 26
تی شرت مردانه توکیو غول - 26
مایا گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه radiohead  im creep
تی شرت مردانه radiohead im creep
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه radiohead 2+2=5
تی شرت مردانه radiohead 2+2=5
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه radiohead 2 and 2 = 5
تی شرت مردانه radiohead 2 and 2 = 5
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان

خرید تی شرت مردانه

بدون شک اولین انتخاب مردان برای پوشیدن لباس در هوای گرم تابستان تیشرت است اما این به این معنی نیست که پوشیدن تیشرت محدود به هوای گرم میباشد. سالیان دراز است که تیشرت ها در دیدگاه مردم به عنوان یک لباس راحت و شیک در نظر گرفته میشوند و یکی از پر تنوع ترین لباس های بازار همیشه تیشرت ها بوده اند. خرید یک تیشرت با قیمت مناسب شاید دغدغه ذهنی خیلی ها باشد اما در کنار آن زیبایی و طرح روی آن اهمیت بسیاری دارد.

تیشرت فقط یک لباس نیست!

این روزها طرح های مختلف روی تیشرت ها باعث شده تا بتوانیم در اولین نگاه از ذهنیت افراد آگاه بشویم. فرض کنید وقتی یک طرفدار گروه BTS را میبینید که تیشرت با لوگوی این گروه را پوشیده است. در همان نگاه اول به سبک موسیقی مورد علاقه او پی میبرید و اگر شما نیز طرفدار KPOP باشید احتمال اینکه بتوانید با هم به نقطه مشترکی برسید خیلی زیاد است. این طرح روی تیشرت میتواند یک طرح خنده دار از یک طراح خوش ذوق باشد یا یک طرح از خواننده رپ مورد علاقه خودتان، یا شاید متالباز هستید و میخواهید یک تیشرت با طرح لوگوی متالیکا روی تیشرتتان داشته باشید.

خوشبختانه بادروز یعنی همه این ها

تنوع تیشرتهای مردانه بادروزبسیار زیاد است زیرا طراحان بادروز محدود به نوع خاصی از طرز تفکر نیستند و ما از همه اقشار در بادروز طراح داریم. اگر طرفدار فوتبال هستید، طرفدار موسیقی هستید، طرفدار ورزش های خاصی مثل بوکس هستید بادروز بهترین مکان برای پیدا کردن تیشرت مورد علاقه شماست.

بهترین جنس پارچه

تیشرت های مردانه بادروز با جنس پارچه نخ پنبه درجه یک هستند. این به این معنی است که تیشرت های بادروز با الیاف طبیعی تولید میشوند و ضد حساسیت میباشند. بنابراین با خیال راحت میتوانید آن ها را حتی برای افراد دارای حساسیت به الیاف مصنوعی به عنوان هدیه در نظر بگیرید. چاپ طرح ها روی تیشرت با استفاده از برچسب های حرارتی بسیار با کیفیت انجام میشود که بعد از شست و شو کیفیت خود را از دست نمیدهند لذا باعث افزایش عمر استفاده از تیشرت میشوند. تن خور تیشرت ها به صورت آزاد در نظر گرفته شده بنابراین زمانی که تیشرتی را با سایز مدیوم خرید میکنید میتوانید اطمینان داشته باشید که برای تمام سایزهای بازه مدیوم مناسب است و تنگ نخواهد بود. با رعایت موارد مربوط به شست و شو مانند شستن تیشرت ها با آب ولرم ماندگاری آن ها از تمام محصولات مشابه بیشتر خواهد بود.

خرید اینترنتی تیشرت مردانه

در بادروز پروسه خرید این تیشرت ها بسیار ساده است و بعد از چاپ طرح روی تیشرت در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد. این پروسه معمولا حدود ۷ روز طول میکشد زیرا هیچ کدام از محصولات بادروز از قبل آماده نیستند و بعد از سفارش شما چاپ و ارسال میشوند