تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید استیکر و برچسب
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 12
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 11
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 10
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 10
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 9
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب  طرح گیمینگ - 8
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 7
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 6
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 5
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 4
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 3
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 2
استیکر و برچسب طرح گیمینگ - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب موزیک صورتی
استیکر و برچسب موزیک صورتی
moon.mk
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بند آرکتیک مانکیز
استیکر و برچسب طرح بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب اسم و لوگو بند آرکتیک مانکیز
استیکر و برچسب اسم و لوگو بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب طرح کاست بند آرکتیک مانکیز
استیکر و برچسب طرح کاست بند آرکتیک مانکیز
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب Yanfei
استیکر و برچسب Yanfei
Genshin Impact IR
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب لوکی نقاشی شده به شکل مار
استیکر و برچسب لوکی نقاشی شده به شکل مار
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب ددپول کارتونی
استیکر و برچسب ددپول کارتونی
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب ددپول تصویر سازی نیمرخ
استیکر و برچسب ددپول تصویر سازی نیمرخ
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب ددپول مسیح مارول
استیکر و برچسب ددپول مسیح مارول
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel 05
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel 05
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel 07
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel 07
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel 03
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel 03
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 14
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 14
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 13
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 13
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 12
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 12
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 11
استیکر و برچسب lucifer from Hazbin hotel 11
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب lucifer duck from Hazbin hotel 01
استیکر و برچسب lucifer duck from Hazbin hotel 01
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Fizzarolii from helluva boss 06
استیکر و برچسب Fizzarolii from helluva boss 06
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Fizzarolii from helluva boss 05
استیکر و برچسب Fizzarolii from helluva boss 05
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب egg from Hazbin hotel 01
استیکر و برچسب egg from Hazbin hotel 01
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Charlie and Vaggie from Hazbin hotel 05
استیکر و برچسب Charlie and Vaggie from Hazbin hotel 05
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب alastor from Hazbin hotel 08
استیکر و برچسب alastor from Hazbin hotel 08
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Adam from Hazbin hotel 02
استیکر و برچسب Adam from Hazbin hotel 02
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب vaggie from Hazbin hotel gh 12
استیکر و برچسب vaggie from Hazbin hotel gh 12
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب niffty from Hazbin hotel gh 11
استیکر و برچسب niffty from Hazbin hotel gh 11
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب alastor from Hazbin hotel gh 10
استیکر و برچسب alastor from Hazbin hotel gh 10
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب alastor from Hazbin hotel gh 9
استیکر و برچسب alastor from Hazbin hotel gh 9
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب angel dust from Hazbin hotel gh 8
استیکر و برچسب angel dust from Hazbin hotel gh 8
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب husk from Hazbin hotel gh  7
استیکر و برچسب husk from Hazbin hotel gh 7
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب  Charlie from Hazbin hotel gh 6
استیکر و برچسب Charlie from Hazbin hotel gh 6
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب Queen bee from Helluva boss gh 5
استیکر و برچسب Queen bee from Helluva boss gh 5
Bejado
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح کمپینگ| CAMPING
استیکر و برچسب طرح کمپینگ| CAMPING
TuTu
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب ناسا
استیکر و برچسب ناسا
Aria_Gallery
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
استیکر و برچسب اردک گنگ و خفن
استیکر و برچسب اردک گنگ و خفن
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب طرح تدی خرسه - 9
استیکر و برچسب طرح تدی خرسه - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
استیکر و برچسب طرح تدی خرسه - 6
استیکر و برچسب طرح تدی خرسه - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح تدی خرسه - 3
استیکر و برچسب طرح تدی خرسه - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح گربه - 7
استیکر و برچسب طرح گربه - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه -9
استیکر و برچسب طرح بامزه -9
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه -8
استیکر و برچسب طرح بامزه -8
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه -7
استیکر و برچسب طرح بامزه -7
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه -6
استیکر و برچسب طرح بامزه -6
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه -5
استیکر و برچسب طرح بامزه -5
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه -4
استیکر و برچسب طرح بامزه -4
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه - 3
استیکر و برچسب طرح بامزه - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه - 2
استیکر و برچسب طرح بامزه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح بامزه - 1
استیکر و برچسب طرح بامزه - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب تخم مرغ رنگی
استیکر و برچسب تخم مرغ رنگی
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
استیکر و برچسب طرح WILD
استیکر و برچسب طرح WILD
TuTu
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر و برچسب طرح LIFE IS A ADVENTURE
استیکر و برچسب طرح LIFE IS A ADVENTURE
TuTu
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان

خرید استیکر و برچسب

استیکرها یا برچسب ها یک انتخاب بسیار خلاقانه و مناسب برای شخصی سازی لوازمی هستند که روزانه با آن ها سر و کار دارید. با استفاده از استیکرها میتوانید لوازم مختلفی مانند لپ تاپ، گوشی، کلاه موتورسواری، شیشه خودرو و ... را تزیین و شخصی سازی کنید. در ادامه برخی از کاربردهای استیکرها را برای شما مثال میزنیم.

استیکر یا برچسب لپ تاپ

از استیکرهای برای دیزاین لپ تاپ خود میتوانید استفاده کنید. طراحان بادروز با ایده های جذاب خود سعی کرده اند تا در هر زمینه ای چندین استیکر جذاب را برای شما فراهم کنند. ممکن است شما برنامه نویس باشید و بخواهید لپ تاپ خود را با استیکرهای مخصوص برنامه نویسی و لوگوهای زبان برنامه نویسی مانند PHP, C++, JAVA, Android و بسیاری دیگر از زبان های برنامه نویسی تزیین کنید یا اینکه علاقه به هک داشته باشید. حتی ممکن است طرفدار گروه موسیقی خاصی مثل BTS باشید و بخواهید لپ تاپ خود را با لوگو گروه موسیقی مد نظرتان تزیین کنید. طراحان بادروز برای تمام این دسته بندی ها برای شما بسیاری طرح آماده کرده اند.

خرید استیکر لپ تاپ

استیکر یا برچسب گوشی

گوشی موبایل یکی از لوازم جدایی ناپذیر زندگی امروزی است. ما بیشترین وقت روزانه خود را با استفاده از تلفن های همراه خود میگذرانیم حتی شاید بیشتر از اعضای خانواده خود. بنابراین کاملا طبیعی است که بخواهیم کمی به زیبایی آن رسیدگی کنیم. استیکر گوشی که روی بدنه گوشی یا قاب آن نصب میشود یک پیشنهاد بسیار جذاب برای این امرمحسوب میشود. شاید بخواهید یک جمله باحال بصورت تکست گرافی روی گوشی خود نصب کنید یا لوگوی تیم محبوبتان مثلا پرسپولیس یا استقلال! در هر صورت هیچ محدودیتی نخواهید داشت و طراحان بادروز بهترین طرح ها را برای شما فراهم کرده اند.

خرید آنلاین استیکر گوشی

استیکر یا برچسب خودرو

خودروی شما میتواند نشانگر خلق و خوی شما باشد. میتوانید خودروی خود را با استفاده از استیکرها به یک ویترین از اعتقادات و منش خود تبدیل کنید. ممکن است یک طرفدار آفرود باشید و به برچسب های آفرود نیازداشته باشید یا اینکه فقط بخواهید یک طرح زیبا برای خودتان انتخاب کنید. طراحان بادروز با طرح های خلاقانه خود به شما کمک میکنند تا بدون دردسر به امر دست یابید.

خرید برچسب خودرو

استیکر یا برچسب کارت بانکی

با استفاده از برچسب ها میتوانید ظاهر کارت بانکی، کارت مترویا تمام کارت های خود را از آن حالت خسته کننده در بیاورید.

برچسب کارت اعتباری

انتخاب های شما محدود نیست

میتوانید از برچسب ها برای زیبا کردن تمامی جوانب زندگی روزمره خود استفاده کنید. هیچ محدودیتی در تعداد استفاده از آن ها ندارید با توجه به اینکه طراحان ما در تمام دسته های موضوعی بسیاری برچسب و استیکر برای شما فراهم کرده اند.

بهترین جنس و اندازه استیکر و برچسب ها چیست؟

برچسب های بادروز با روکش سلفون براق و ضد آب بهترین انتخاب در بین محصولات بازار هستند. این برچسب ها در سایز های مختلف در سایت موجود هستند و میتوانید بنابر محل مورد استفاده یکی از سایزهای موجود درسایت را انتخاب کنید.

خرید آنلاین برچسب یا استیکر

پروسه خرید آنلاین برچسب ها در بادروز بسیار ساده است. کافی است تا محصول مورد نظر را به سبد خرید اضافه کنید و از طریق دروازه پرداخت اقدام به پرداخت هزینه سبد خرید کنید. ما در فاصله کمتر از ۷ روز محصول را چاپ و در بسته بندی بسیار زیبا درسراسر کشور برای شما ارسال میکنیم. این موضوع را در نظر داشته باشید که بعد از هر خرید شما هزینه دستمزد طراح مستقیما به حساب وی واریز میشود.