بستن جست و جو
گروه موسیقی بلک پینک (Blackpink)
گروه موسیقی بلک پینک (Blackpink)

گروه موسیقی بلک پینک (Blackpink)

یکی از عناوین کی پاپ

۱,۱۴۹ محصول

ماگ Lisa blackpink 1
اختصاصی بادروز
ماگ Lisa blackpink 1
nafiseh.arts
۱۷۵,۰۰۰تومان
کوسن جیسو بلک پینک
کوسن جیسو بلک پینک
zizyart
۲۷۵,۰۰۰تومان
عطرجیبی جیسو بلک پینک
عطرجیبی جیسو بلک پینک
zizyart
۹۰,۰۰۰تومان
شاسی جیسو بلک پینک
شاسی جیسو بلک پینک
zizyart
۸۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر جیسو بلک پینک
دراپ بنر جیسو بلک پینک
zizyart
۲۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ جیسو بلک پینک
بک دراپ جیسو بلک پینک
zizyart
۴۳۰,۰۰۰تومان
استیکر جیسو بلک پینک
استیکر جیسو بلک پینک
zizyart
۱۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت جنی کیم
دفتر یادداشت جنی کیم
zizyart
۱۱۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی جنی کیم
عطرجیبی جنی کیم
zizyart
۹۰,۰۰۰تومان
شاسی جنی کیم
شاسی جنی کیم
zizyart
۸۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر جنی کیم
دراپ بنر جنی کیم
zizyart
۲۴۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک جنی کیم
پوستر سیلک جنی کیم
zizyart
۴۵,۰۰۰تومان
پولاروید جنی کیم
پولاروید جنی کیم
zizyart
۱۷,۵۰۰تومان
بک دراپ جنی کیم
بک دراپ جنی کیم
zizyart
۴۳۰,۰۰۰تومان
استیکر جنی کیم
استیکر جنی کیم
zizyart
۱۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
تابلو کنواس (بوم) بلک پینک - BLACKPINK -
لیانا گالری
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی بلک پینک - BLACKPINK -
شاسی بلک پینک - BLACKPINK -
لیانا گالری
۹۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک بلک پینک - BLACKPINK -
پوستر سیلک بلک پینک - BLACKPINK -
لیانا گالری
۵۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
کوسن  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۸۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۹۹,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۲۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۰,۰۰۰تومان
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۹۰,۰۰۰تومان
ماگ  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
ماگ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۸۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۰۰,۰۰۰تومان
شاسی  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۲۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۸۵,۰۰۰تومان
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۰,۰۰۰تومان
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۷۰,۰۰۰تومان
استیکر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
استیکر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۷,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۰۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۰۰,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۷۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۱۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۰,۰۰۰تومان
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
ماگ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
شاسی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۹۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دراپ بنر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۲۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۵۵,۰۰۰تومان
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
پولاروید جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۶,۰۰۰تومان
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
بک دراپ جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۴۴۰,۰۰۰تومان
استیکر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
استیکر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۱۴,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
۳۷۰,۰۰۰تومان

گروه بلک پینک یک گروه کره ای متشکل از جیسو، جنی، رزی و لیسا است که توسط وایجی اینترتینمنت تشکیل شده است. بلک‌ پینک با تک‌ آهنگ “بستنی” در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۳ برترین هنرمندان زن کره ای در جدول بیلبورد موسیقی کره قرار گرفت.

خرید انواع ماگ و لیوان، استیکر، قاب عکس و تابلو، اکسسوری، تیشرت، هودی، جوراب، کوسن و ساعت دیواری با طرح گروه بلک پینک (Blackpink) و بهترین کیفیت. تولید شده توسط مواد درجه یک. ارسال به سراسر کشور