تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات اکسو (Exo)

پوستر اکسو

یکی از عناوین کی پاپ

گروه اکسو (EXO) یک گروه کره‌ای-چینی است که زیرنظر اس.ام. انترتینمنت به فعالیت می‌پردازد. این گروه از نه عضو به نام‌های بکهیون، سوهو، لی، شیومین، چن، چانیول، دی.او.، کای و سهون تشکیل شده‌است.

مشخصات پوستر اکسو

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۶۳ محصول

دراپ بنر Exo-DO
اختصاصی بادروز
دراپ بنر Exo-DO
Mahibi
% ۱۵ ۴۷۰,۰۰۰
۳۹۹,۵۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 17
دراپ بنر EXO 17
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر EXO 9
دراپ بنر EXO 9
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 17
پوستر سیلک EXO 17
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 3
دراپ بنر EXO 3
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پولاروید سوهو (اکسو)
اختصاصی بادروز
پولاروید سوهو (اکسو)
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 16
دراپ بنر EXO 16
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک Chanyeol
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک Chanyeol
Outsider
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 8
دراپ بنر EXO 8
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 8
پوستر سیلک EXO 8
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۵,۵۰۰
۴۴,۴۰۰ تومان
پولاروید DOKYUNGSOO:-D
پولاروید DOKYUNGSOO:-D
Mahibi
% ۲۰ ۲۱,۵۰۰
۱۷,۲۰۰ تومان
پولاروید Kai-exo
پولاروید Kai-exo
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Park Chanyeol:)
پولاروید Park Chanyeol:)
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 11
پوستر سیلک EXO 11
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 14
پوستر سیلک EXO 14
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 18
دراپ بنر EXO 18
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر EXO 5
دراپ بنر EXO 5
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 18
پوستر سیلک EXO 18
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 12
دراپ بنر EXO 12
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 9
پوستر سیلک EXO 9
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 7
پوستر سیلک EXO 7
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پولاروید Sehun .;}
پولاروید Sehun .;}
Mahibi
% ۲۰ ۲۱,۵۰۰
۱۷,۲۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 16
پوستر سیلک EXO 16
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پولاروید بکهیونی
پولاروید بکهیونی
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک Exo-DO
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک Exo-DO
Mahibi
% ۲۰ ۲۰۲,۵۰۰
۱۶۲,۰۰۰ تومان
پولاروید دی او _اکسو
پولاروید دی او _اکسو
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Lay-exo
پولاروید Lay-exo
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Grey suit- album
پولاروید Grey suit- album
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید SUHO²-GREY SUIT
پولاروید SUHO²-GREY SUIT
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Chen-exo
پولاروید Chen-exo
Mahibi
% ۲۰ ۲۱,۵۰۰
۱۷,۲۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 14
دراپ بنر EXO 14
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر EXO 15
دراپ بنر EXO 15
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر EXO 6
دراپ بنر EXO 6
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر EXO 10
دراپ بنر EXO 10
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 1
پوستر سیلک EXO 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 13
دراپ بنر EXO 13
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر EXO 2
دراپ بنر EXO 2
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 13
پوستر سیلک EXO 13
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 5
پوستر سیلک EXO 5
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 2
پوستر سیلک EXO 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 11
دراپ بنر EXO 11
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 12
پوستر سیلک EXO 12
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO 6
پوستر سیلک EXO 6
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 7
دراپ بنر EXO 7
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 10
پوستر سیلک EXO 10
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر EXO 1
دراپ بنر EXO 1
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک EXO 3
پوستر سیلک EXO 3
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پولاروید کیونگسو
پولاروید کیونگسو
Mahibi
% ۲۰ ۲۲,۵۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
پولاروید EXO.CREAM SODA
پولاروید EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر EXO.CREAM SODA
دراپ بنر EXO.CREAM SODA
Mahibi
% ۱۵ ۳۵۵,۵۰۰
۳۰۲,۱۷۵ تومان
پولاروید D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
پولاروید D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک D.O ,EXO
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک D.O ,EXO
Mahibi
% ۲۰ ۷۷,۵۰۰
۶۲,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) EXO-bao
پولاروید(فتوکارت) EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک EXO-bao
پوستر سیلک EXO-bao
Mahibi
% ۲۰ ۷۳,۵۰۰
۵۸,۸۰۰ تومان