تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات فمنیسم (Feminism)

تابلوهای هنری فمنیسم

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

فمنیسم (Feminism) به یک جنبش بسیار بزرگ جهانی برای برابری جنسی بین زنان و مردان گفته میشود که باعث شده تا توجه بخش بزرگی از جهان به این موضوع جلب شود. اکنون در کشورمان نیز فعالان و گروه های مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند.

مشخصات تابلوهای هنری فمنیسم

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر -12
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر -12
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر -12
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر -12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر -11
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر -11
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر -11
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر -11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر -10
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر -10
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر -10
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر -10
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 9
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 9
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 8
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 8
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 7
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 7
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 6
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 6
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 4
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - چهره دختر - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 4
شاسی سبک کوبیسم - چهره دختر - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - طرح چهره دختر - 4
تابلو کنواس مربع (بوم) سبک کوبیسم - طرح چهره دختر - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی سبک کوبیسم - طرح چهره دختر - 4
شاسی سبک کوبیسم - طرح چهره دختر - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح کوبیسم چهره دختر - 3
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح کوبیسم چهره دختر - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح کوبیسم چهره دختر - 3
شاسی طرح کوبیسم چهره دختر - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح کوبیسم چهره دختر - 2
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح کوبیسم چهره دختر - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 70
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 70
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 70
شاسی طرح دختر - 70
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 69
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 69
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 69
شاسی طرح دختر - 69
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 68
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 68
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی  طرح دختر - 68
شاسی طرح دختر - 68
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 67
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 67
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 67
شاسی طرح دختر - 67
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 66
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 66
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 66
شاسی طرح دختر - 66
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 65
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 65
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 65
شاسی طرح دختر - 65
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 64
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 64
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 64
شاسی طرح دختر - 64
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 63
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 63
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 63
شاسی طرح دختر - 63
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 62
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 62
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 62
شاسی طرح دختر - 62
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 61
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 61
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 61
شاسی طرح دختر - 61
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 60
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 60
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 60
شاسی طرح دختر - 60
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 59
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 59
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 59
شاسی طرح دختر - 59
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 58
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 58
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 58
شاسی طرح دختر - 58
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 57
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 57
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 57
شاسی طرح دختر - 57
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 56
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 56
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 56
شاسی طرح دختر - 56
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 55
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 55
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 55
شاسی طرح دختر - 55
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 54
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 54
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 54
شاسی طرح دختر - 54
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 53
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 53
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 53
شاسی طرح دختر - 53
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 52
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 52
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 52
شاسی طرح دختر - 52
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 51
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 51
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 51
شاسی طرح دختر - 51
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 50
تابلو کنواس (بوم) طرح دختر - 50
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 50
شاسی طرح دختر - 50
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 49
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 49
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 49
شاسی طرح دختر - 49
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 48
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 48
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 48
شاسی طرح دختر - 48
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 47
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 47
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 47
شاسی طرح دختر - 47
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 46
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 46
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی طرح دختر - 46
شاسی طرح دختر - 46
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 45
تابلو کنواس مربع (بوم) طرح دختر - 45
مایا گالری
% ۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰ تومان