تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption)

تابلوهای هنری رد دد ریدمپشن

یکی از عناوین بازی و گیم

بازی رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption) یک بازی ویدئویی در سبک اکشن ماجراجویی و تیراندازی سوم شخص محصول سال ۲۰۱۰ شرکت راک‌استار گیمز است. رد دد ریدمپشن یک بازی جهان باز وسترن با دید سوم شخص است.

مشخصات تابلوهای هنری رد دد ریدمپشن

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 22
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 22
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 22
شاسی رد دد ریدمپشن - 22
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) رد دد ریدمپشن - 21
تابلو کنواس مربع (بوم) رد دد ریدمپشن - 21
مایا گالری
% ۲۰ ۳۶۵,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 21
شاسی رد دد ریدمپشن - 21
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) رد دد ریدمپشن - 20
تابلو کنواس مربع (بوم) رد دد ریدمپشن - 20
مایا گالری
% ۲۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 20
شاسی رد دد ریدمپشن - 20
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 19
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 19
شاسی رد دد ریدمپشن - 19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 18
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 18
شاسی رد دد ریدمپشن - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 17
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 17
شاسی رد دد ریدمپشن - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 16
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 16
شاسی رد دد ریدمپشن - 16
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 15
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 15
شاسی رد دد ریدمپشن - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 14
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 14
شاسی رد دد ریدمپشن - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 13
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 13
شاسی رد دد ریدمپشن - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 12
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 12
شاسی رد دد ریدمپشن - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 9
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 9
شاسی رد دد ریدمپشن - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 8
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 8
شاسی رد دد ریدمپشن - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 7
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 7
شاسی رد دد ریدمپشن - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 6
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 6
شاسی رد دد ریدمپشن - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 5
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 5
شاسی رد دد ریدمپشن - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 4
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 4
شاسی رد دد ریدمپشن - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 3
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 3
شاسی رد دد ریدمپشن - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 2
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 1
تابلو کنواس (بوم) رد دد ریدمپشن - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 1
شاسی رد دد ریدمپشن - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) red dead redemption 2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) red dead redemption 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی red dead redemption 2
اختصاصی بادروز
شاسی red dead redemption 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس جان مارستون
تابلو کنواس جان مارستون
Astronix
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی جان مارستون
شاسی جان مارستون
Astronix
% ۲۵ ۱۲۲,۵۰۰
۹۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس رد دد 2
تابلو کنواس رد دد 2
Astronix
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی رد دد 2
شاسی رد دد 2
Astronix
% ۲۵ ۱۲۲,۵۰۰
۹۱,۸۷۵ تومان
قاب کنواس red dead 2 - black
قاب کنواس red dead 2 - black
aldron
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی red dead 2 - black
شاسی red dead 2 - black
aldron
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
قاب کنواس red dead 2 - Red sunset
قاب کنواس red dead 2 - Red sunset
aldron
% ۲۰ ۲۲۶,۰۰۰
۱۸۰,۸۰۰ تومان
شاسی red dead 2 - Red sunset
شاسی red dead 2 - Red sunset
aldron
% ۲۵ ۱۱۳,۵۰۰
۸۵,۱۲۵ تومان
قاب کنواس red dead 2
قاب کنواس red dead 2
aldron
% ۲۰ ۲۲۶,۰۰۰
۱۸۰,۸۰۰ تومان
شاسی red dead 2
شاسی red dead 2
aldron
% ۲۵ ۱۱۳,۵۰۰
۸۵,۱۲۵ تومان