تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات ارباب حلقه ها (The Lord of the rings)

تابلوهای هنری ارباب حلقه ها

یکی از عناوین فیلم و سریال

ارباب حلقه ها (The Lord of the rings) نام یک مجموعه فیلم است که توسط پیتر جکسون و بر اساس رمان ارباب حلقه ها نوشته شده توسط جان رونالد روئل تالکین ساخته شده است. بنا به اعلام شبکه آمازون، ساخت سریال ارباب حلقه‌ها از سال ۲۰۱۹ شروع شده است

مشخصات تابلوهای هنری ارباب حلقه ها

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -22
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -22
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -22
شاسی ارباب حلقه ها -22
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -21
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -21
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -21
شاسی ارباب حلقه ها -21
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها ( ونگوگ ) -19
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها ( ونگوگ ) -19
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها ( ونگوگ ) -19
شاسی ارباب حلقه ها ( ونگوگ ) -19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -19
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -19
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -19
شاسی ارباب حلقه ها -19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -18
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -18
شاسی ارباب حلقه ها -18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -17
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -17
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -16
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -16
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -16
شاسی ارباب حلقه ها -16
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -15
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -15
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -15
شاسی ارباب حلقه ها -15
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -14
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -14
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -14
شاسی ارباب حلقه ها -14
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -13
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -13
شاسی ارباب حلقه ها -13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -12
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -12
مایا گالری
% ۲۰ ۳۰۵,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -12
شاسی ارباب حلقه ها -12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -11
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -11
شاسی ارباب حلقه ها -11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -10
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -10
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -10
شاسی ارباب حلقه ها -10
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -9
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -9
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -9
شاسی ارباب حلقه ها -9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -8
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -8
شاسی ارباب حلقه ها -8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -7
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -7
شاسی ارباب حلقه ها -7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -6
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -6
شاسی ارباب حلقه ها -6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -5
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -5
شاسی ارباب حلقه ها -5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -4
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -4
شاسی ارباب حلقه ها -4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -3
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -3
شاسی ارباب حلقه ها -3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -2
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -2
شاسی ارباب حلقه ها -2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -1
تابلو کنواس (بوم) ارباب حلقه ها -1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ارباب حلقه ها -1
شاسی ارباب حلقه ها -1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی ارباب حلقه ها - گاندولف - Gandalf- Lord Of The Rings
شاسی ارباب حلقه ها - گاندولف - Gandalf- Lord Of The Rings
مایا گالری
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
اختصاصی بادروز
شاسی لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) آراگورن ( ارباب حلقه ها ) - Aragorn ( The Lord of the Rings )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) آراگورن ( ارباب حلقه ها ) - Aragorn ( The Lord of the Rings )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی آراگورن ( ارباب حلقه ها ) - Aragorn ( The Lord of the Rings )
اختصاصی بادروز
شاسی آراگورن ( ارباب حلقه ها ) - Aragorn ( The Lord of the Rings )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس شمشیر نارسیل
تابلو کنواس شمشیر نارسیل
Josef
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
شاسی شمشیر نارسیل
شاسی شمشیر نارسیل
Josef
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی The Fellowship of the Ring
شاسی The Fellowship of the Ring
Josef
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان