تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات روز زن و دختر (Women's Day)

تابلو کنواس (بوم) روز زن و دختر

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

از روز ازل و خلقت انسان، مقام مادر جایگاه والایی در بین هر قوم و نژاد و ملتی، با هر آداب و آیینی داشته است. نام مادر همواره بر صدر اوراق تاریخ خواهد درخشید و مهر و عطوفتش همیشه در اذهان تداعی خواهد شد.

مشخصات تابلو کنواس (بوم) روز زن و دختر

- طرح هایی اختصاصی با القای حس نقاشی
- چاپ روی پارچه کنواس با مدرنترین دستگاه
- 18mm عمق قاب که با طرح بک گراند پوشیده می شود
- برای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده شود
- سفارش در سایزهای انتخابی شما در قسمت خدمات ویژه

تابلو کنواس (بوم) دختر انیمه ای کیوت
تابلو کنواس (بوم) دختر انیمه ای کیوت
عاطی گالری
% ۲۰ ۳۲۵,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) عاشقانه - 22
تابلو کنواس (بوم) عاشقانه - 22
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 55
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 55
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 54
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 54
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 51
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 51
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم)  مینیمال - 50
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 50
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 49
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 49
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 48
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 48
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 45
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 45
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 44
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 44
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 43
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 43
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 42
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 42
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 40
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 40
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 38
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 38
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 37
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 37
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 35
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 35
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 34
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 34
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 33
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 33
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 32
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 32
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 30
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 30
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 29
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 29
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 26
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 26
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 25
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 25
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 24
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 24
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 23
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 23
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 20
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 20
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 19
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 18
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 12
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم)  مینیمال - 11
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 8
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 7
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 6
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 4
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 3
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 2
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 1
تابلو کنواس (بوم) مینیمال - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 048
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 048
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 047
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 047
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 046
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 046
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 045
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 045
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 044
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 044
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 043
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 043
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 042
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 042
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 041
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 041
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 040
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 040
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 039
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 039
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 038
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 038
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 037
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 037
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 036
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 036
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 035
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 035
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 034
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 034
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 033
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 033
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 032
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 032
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 031
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 031
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 030
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 030
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 029
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 029
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 028
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 028
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 027
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 027
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 026
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 026
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 025
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 025
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 024
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 024
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 023
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 023
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم)  طرح دخترانه - کد : 022
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 022
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم)  طرح دخترانه - کد : 021
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 021
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 020
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 020
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 019
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 019
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 018
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 018
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 017
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 017
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 016
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 016
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 015
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 015
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 014
تابلو کنواس (بوم) طرح دخترانه - کد : 014
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان