تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات روز زن و دختر (Women's Day)

دفتر یادداشت روز زن و دختر

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

از روز ازل و خلقت انسان، مقام مادر جایگاه والایی در بین هر قوم و نژاد و ملتی، با هر آداب و آیینی داشته است. نام مادر همواره بر صدر اوراق تاریخ خواهد درخشید و مهر و عطوفتش همیشه در اذهان تداعی خواهد شد.

مشخصات دفتر یادداشت روز زن و دختر

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت دختر انیمه ای کیوت
دفتر یادداشت دختر انیمه ای کیوت
عاطی گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت عاشقانه - 22
دفتر یادداشت عاشقانه - 22
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 048
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 048
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 047
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 047
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 046
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 046
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 045
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 045
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 044
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 044
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 043
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 043
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 042
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 042
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 041
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 041
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 040
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 040
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 039
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 039
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 038
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 038
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 037
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 037
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 036
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 036
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 035
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 035
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 034
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 034
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 033
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 033
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 032
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 032
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 031
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 031
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 030
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 030
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 029
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 029
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 028
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 028
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 027
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 027
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 026
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 026
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 025
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 025
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 024
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 024
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 023
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 023
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح دخترانه - کد : 022
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 022
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح دخترانه - کد : 021
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 021
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 020
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 020
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 019
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 019
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 018
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 018
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 017
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 017
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 016
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 016
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 015
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 015
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 014
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 014
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۴,۹۹۹
۱۴۷,۹۹۹ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 013
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 013
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 012
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 012
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 011
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 011
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 010
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 009
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 009
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 008
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 008
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 007
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 006
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 005
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  طرح دخترانه - کد : 004
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 003
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 002
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 001
دفتر یادداشت طرح دخترانه - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت flower notebook
دفتر یادداشت flower notebook
the one
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دخترونه چادری
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دخترونه چادری
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ملوسک 2
دفتر یادداشت ملوسک 2
CARA
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختران2
دفتر یادداشت دختران2
CARA
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختران زیبا طرح 1
دفتر یادداشت دختران زیبا طرح 1
CARA
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بالرین
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت بالرین
کهکشان صورتی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختر برفی یلدایی
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دختر برفی یلدایی
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت کتابخوان
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت کتابخوان
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختر کوهنورد
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دختر کوهنورد
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختر پاییزی هودی پوش
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دختر پاییزی هودی پوش
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختر قاجاری یلدایی
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دختر قاجاری یلدایی
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت دختر برفی
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت دختر برفی
دنیای تصویرسازی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رهایی
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت رهایی
Donya_nassiri
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت kawaii-مادرانه
دفتر یادداشت kawaii-مادرانه
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت باران*
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت باران*
Donya_nassiri
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ghajarian vibes
دفتر یادداشت ghajarian vibes
Doris art
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت گیسو کمند
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت گیسو کمند
z.s_design
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Bani1
دفتر یادداشت Bani1
آرتسا
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت موفرفری
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت موفرفری
آرتسا
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Professor Snape_ALWAYS
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Professor Snape_ALWAYS
Doonne
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  روزهای رنگی
دفتر یادداشت روزهای رنگی
ویولا دیزاین
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت سیگنال موجود نیست
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت سیگنال موجود نیست
ویولا دیزاین
% ۲۰ ۱۸۴,۹۰۰
۱۴۷,۹۲۰ تومان