تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید پوشاک
تی شرت مردانه جوکر واکین فینیکس
تی شرت مردانه جوکر واکین فینیکس
عاطی گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Polo Bear
تی شرت زنانه Polo Bear
graphic-parisa
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Polo Bear 2
تی شرت زنانه Polo Bear 2
graphic-parisa
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ارباب حلقه ها -23
تی شرت مردانه ارباب حلقه ها -23
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه دختر انیمه ای کیوت
تی شرت زنانه دختر انیمه ای کیوت
عاطی گالری
۵۷۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تانوس - 1
تی شرت مردانه تانوس - 1
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه توئیتی - 1
تی شرت زنانه توئیتی - 1
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه تام و جری - 1
تی شرت زنانه تام و جری - 1
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تام و جری - 1
تی شرت مردانه تام و جری - 1
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ریک و مورتی - 14
تی شرت زنانه ریک و مورتی - 14
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ریک و مورتی - 14
تی شرت مردانه ریک و مورتی - 14
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه بستنی خوشمزه
تی شرت زنانه بستنی خوشمزه
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه بستنی خوشمزه
تی شرت مردانه بستنی خوشمزه
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه سوپر ماریو - 10
تی شرت زنانه سوپر ماریو - 10
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 10
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 10
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه سوپر ماریو - 6
تی شرت زنانه سوپر ماریو - 6
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 6
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 6
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه سوپر ماریو - 5
تی شرت زنانه سوپر ماریو - 5
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 5
تی شرت مردانه سوپر ماریو - 5
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 70
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 70
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 69
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 69
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 68
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 68
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 67
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 67
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 66
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 66
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 64
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 64
مایا گالری
۵۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه هلو کیتی و دوستان - 63
تی شرت مردانه هلو کیتی و دوستان - 63
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 62
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 62
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 61
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 61
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 60
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 60
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 59
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 59
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 58
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 58
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 57
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 57
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 56
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 56
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 55
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 55
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 54
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 54
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 53
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 53
مایا گالری
۵۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 52
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 52
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 51
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 51
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 50
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 50
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 49
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 49
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 48
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 48
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 47
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 47
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 46
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 46
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 45
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 45
مایا گالری
۵۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 44
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 44
مایا گالری
۵۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 43
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 43
مایا گالری
۵۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 42
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 42
مایا گالری
۵۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 41
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 41
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 40
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 40
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 39
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 39
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 38
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 38
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 37
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 37
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 36
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 36
مایا گالری
۵۶۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 35
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 35
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 34
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 34
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 33
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 33
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 32
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 32
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 31
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 31
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 30
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 30
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 29
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 29
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 28
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 28
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 27
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 27
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 26
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 26
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 25
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 25
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 24
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 24
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 23
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 23
مایا گالری
۵۶۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 22
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 22
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 21
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 21
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 20
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 20
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 19
تی شرت زنانه هلو کیتی و دوستان - 19
مایا گالری
۵۵۰,۰۰۰تومان

خرید پوشاک

خرید اینترنتی پوشاک یکی از مهمترین بخش های وبسایت بادروز است. ما در بادروز ضمن اینکه به کیفیت چاپ عکس و طرح های کاربران روی محصولات توجه میکنیم به جنس و کیفیت محصولات نیز توجه ویژه ای داریم و این موضوع باعث تمایز محصولات بادروز با دیگر محصولات چاپی میشود. کیفیت محصولات مانند تیشرت مردانه و تیشرت زنانه بادروز از همان لحظه ابتدایی بعد از پوشیدن آن ها نظر شما را جلب خواهد کرد و این رضایت تا بعد ها ادامه خواهد داشت زیرا ماندگاری طرح های چاپ شده روی تیشرت ها باعث میشود تا بتوانید مدت ها از آن ها استفاده کنید. در حال حاضر محصولات موجود در بادروز در دسته های تیشرت مردانه، تیشرت زنانه، جوراب مچی و جوراب ساقدار قرار گرفته اند اما با برنامه ریزی های انجام شده به زودی تعداد این محصولات افزایش قابل توجه ای خواهد داشت.

تیشرت مردانه و زنانه

تیشرت های مردانه بادروز با جنس پارچه (۹۰ درصد) و پلی استر (۱۰ درصد) هستند. این به این معنی است که تیشرت های بادروز با الیاف طبیعی تولید میشوند و ضد حساسیت میباشند. بنابراین با خیال راحت میتوانید آن ها را حتی برای افراد دارای حساسیت به الیاف مصنوعی به عنوان هدیه در نظر بگیرید. چاپ طرح ها روی تیشرت با استفاده از برچسب های حرارتی بسیار با کیفیت انجام میشود که بعد از شست و شو کیفیت خود را از دست نمیدهند لذا باعث افزایش عمر استفاده از تیشرت میشوند. تن خور تیشرت ها به صورت آزاد در نظر گرفته شده بنابراین زمانی که تیشرتی را با سایز مدیوم خرید میکنید میتوانید اطمینان داشته باشید که برای تمام سایزهای بازه مدیوم مناسب است و تنگ نخواهد بود. با رعایت موارد مربوط به شست و شو مانند شستن تیشرت ها با آب ولرم ماندگاری آن ها از تمام محصولات مشابه بیشتر خواهد بود.

جوراب های ساقدار و مچی

جوراب های بادروز با تولید توسط نخ های درجه یک (۶۰ درصد پنبه و ۴۰ درصد لاکرا) دردسته با کیفیت ترین محصولات بازار قرار میگیرند. طرح های مختلف آن ها مناسب هر سلیقه ای است. البته فعلا با توجه به پروسه تولید آن ها، طرحها فقط توسط گروه بادروز چاپ میشوند ولی در آینده بنا بر این است تا طراحان نیز بتوانند طرح های خود را روی جوراب ها سوار کنند. سایز جوراب ها نیز به صورت free size است بنابراین میتوانید بدون نگرانی از اندازه و سایز آن ها را سفارش دهید. بازه گسترده طرح های جوراب بادروز باعث شده تا این محصولات مناسب برای تمام اقشار جامعه باشند.